Lžeme sami sobě

Lžeme sami sobě

Zaujal mě článek Lžeme sami sobě, zpražila komunisty radikálka Semelová.

A ráda bych reagovala na následující vyňatý odstavec:

„Socialismus neselhal”  – Strana také na sjezdu představila analýzu období před rokem 1989. Píše v ní, že socialismus neselhal. „Uskutečňovaný model jen nezískal prostor pro vlastní rozvoj a řešení společenských problémů,” tvrdí analýza. Minulost nelze podle strany líčit pouze v černých barvách, jak to často činí „oficiální antikomunistická propaganda“ po sametové revoluci. Komunisté tvrdí, že za jejich vlády byla vybudována komplexní struktura průmyslu, bylo dosaženo základní potravinové soběstačnosti a příkladná byla úroveň zdravotnictví.“

Vytrháváme časové úseky z kontextu

Házení špíny na minulé režimy, v tomto případě komunismus je obvyklá reakce společnosti. Je třeba jít více do hloubky. Komunismu předcházela První republika. A před tím bylo Rakousko – Uhersko. A už tehdy byl průmysl na dobré úrovni. Jakmile jsme se dostali do období První republiky, průmysl expandoval.

Vyjímám sem jeden odstavec:

Odkaz První Československá republika

,, Byl to plně konsolidovaný, pevný, vnitřně uspořádaný stát. Těšil se vážnosti svých sousedů včetně Německa do nástupu Hitlera. Byl to ostrov klidu, pořádku a demokracie v Evropě. Pamětníci se shodují na tom, že nejkrásnější byla klidná, pohodová atmosféra ve svobodné zemi.“

Komunismus nás měl přivést k socialistické společnosti: wikipedie Socialismus

,,Socialismus(zlatinskéhosocialisdružný, společenský) jemyšlenka ahnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví. Cílem socialismu je dosažení ideálů rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy (tzv.reformní socialismus) nebo revolucí (tzv.revoluční socialismus). Socialismus si obecně klade tyto cíle: změna majetkových a právních vztahů ve společnosti, změna struktury hospodářství, boj proti výsadám ve vzdělání a změna státního zřízení.“

Je zajímavé, že neříkáme ,,za socialismu“, ale používáme ,,za komunismu“.

Jakmile tedy nastal komunismus, průmysl se prostě vyvíjel dál a trochu jinak. Měl na co navázat. Ale je fakt, že po ukončení éry komunismu šel zase průmysl do háje. Rozprodali jsme, co se dalo a nepatří nám snad už žádná velká fabrika. Mnoho jsme jich taky zavřeli.

Neobhajuji zde tedy ani výrok: ,,Komunisté tvrdí, že za jejich vlády byla vybudována komplexní struktura průmyslu, bylo dosaženo základní potravinové soběstačnosti a příkladná byla úroveň zdravotnictví.“

 A ani komunismus. Upozorňuji jednak na fakt, že se nedá říct, že tenkrát to bylo lepší nebo horší. A ani, že něco zničil či vybudoval jeden režim. Vždy je třeba mít na paměti, že žádný režim nezačal na nule.

Myšlenka komunismu byla dobrá. Nikdo neměl být upřednostňován a všichni na tom měli být stejně dobře. Mělo to být postaveno na rovnosti.

Celá filozofie komunismu je obsažena v jeho základní myšlence: “Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb”.

Myslím si, že takový model je naprosto úžasný. Může jej ale praktikovat jen silně morálně vyspělá společnost. A to bohužel nejsme. A to mě na tom mrzí nejvíc.

Potravinovou soběstačnost obdivuji dodnes. Dodržovali jsme osevní postupy, starali se o pole a nepěstovali jen řepku, na kterou jsou dotace. Půda se neničila a nepodléhala erozi. Vědělo se, že plodiny se musí střídat a musí se hnojit chlévským hnojem. Věděli jsme, že zemi musíme hodně dát, aby ona dala hodně nám. Živočišná výroba spolupracovala s rostlinnou. Měli jsme kvalitní potraviny. Ne ty hnusy, co se prodávají nyní.

Úroveň zdravotnictví byla super. Jako jedni z prvních jsme měli třeba záchrannou službu. První ve Střední Evropě. Zdravotnictví je ale na vysoké úrovni stále. Bohužel se z něj ale stal právě obrovský farmaceutický business. Tím to jde do kopru. Jsme řízení businessem. Ten je upřednostněn před lidským zdravým.

Jde o to, že za komunismu, to co dokázal vyprodukovat, nikam za hranice nevyvážel, zůstalo to doma. Šlo o uzavřený systém v rámci České republiky. Ale problém byly třeba technologie, které se k nám nedostaly. A pokud dostaly, tak za velké peníze. A soukromníci nebyli, takže nebyly odčerpávány vnitřní zdroje. Velké peníze šly ale třeba do zbrojení.

Kapitalismus není myšlenka – kapitalismus je systém. Přešel z feudalismu. Možná je to něco jako to, že máme všichni stejné podmínky a stejnou startovací čáru. To je ale velmi diskutabilní, že? Co třeba lidé z hendikepy? Jakýmikoliv? Ano, můžeš co chceš a mít se jak chceš… Že jsi neschopen něčeho docílit, je jen tvůj problém. Nejsme sice ničí majetek. Jsme tzv. svobodní. Máme ale nějaké zákony, které musíme dodržovat. Jedinec se postará sám o sebe.

Lze se na to dívat i tak, že je to podobné jako v přírodě. Přežijí jen silní jedinci. Něco jako přirozený výběr.

Podívejte se na wikipedii: Kapitalismus

,, Kapitalismusjeekonomický systém, v němž jsouvýrobní prostředkyv soukromémvlastnictvía jsou provozovány v prostředítržní ekonomikyza účelem dosaženízisku. Akumulací (části) zisku vznikákapitál, který je znovu investován do výroby za účelem navýšení zisku. Vyskytuje se však více pojetí kapitalismu závisející na historickém době a osobě, která jej používá. Termín také zpravidla nezahrnuje jen ekonomický, ale ispolečenskýapolitickývýznam.

Je to dlouhodobě nefunkční model, protože je založen na výrobě. Jednou se přece trh nasytí? Proto se vyrábí zmetky. Elektronika se kazí těsně po záruce, nic se neopravuje. Náhradní součástka stojí víc než celý výrobek. Reklamami jsme tlačeni ke koupení toho, co nepotřebujeme. Podprahová reklama je dá se říct zločin. Jsme tlačení i společností a tupými řečmi typu: ,,Ty to ještě nemáš? Nejsi in, nemáš na to nebo jsi chudák… apod.“

Dokud se peníze točí, je to super a stále se musí vyrábět. Nesmí se spotřebovávat.

A co se stane, když se trh nasytí? Co doba velké krize? Černý pátek?

Nadnárodní velké korporace mají většinu peněz, tam se hromadí a někdy už je ani nepouští do oběhu. Bojují mezi sebou o spotřebitele. Někdy za únosnou hranici. Tu co útočí na hranici lidské osobní svobody. Tedy na základní princip demokracie.

Možná je to před volbami k zamyšlení. Jestli volit někoho, kdo prosazuje korporátní společnosti…

Máme-li peníze, koupí si vše i celou vládu i celý zákon…

Můžeme polemizovat s tím, že myšlenkou je demokracie. Podle wikipedie Demokracie.

,,Demokraciejeforma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímánízákonů, kterými se řídí jejich společnost. Pojem pochází z řeckého δημοκρατία (dēmokratía), „vláda lidu“,složeno z δῆμος (dêmos) svobodný občan země a κράτος (kratos) vládnout.

Jak moc to funguje, všichni víme. A také možná máme každý jiný názor. Demokracii si hlavně každý vykládá jinak, to je možná největší problém.

Pokud demokracii bude živit princip kapitalismu, nebude nikdy funkční.

Evoluce nám jasně naznačuje, že dlouhodobě stabilní systém je nesmysl. Dochází ke stagnaci.

Na začátku je myšlenka, pak nadšení, energie, vývoj, pak dojde k trojici nasycení – dekadence – stagnace a pak následuje pád.

Pokud jakékoliv zřízení bude vést člověk, bude vždy chleba o dvou kůrkách. 

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient