Památník Říše římské v Újezdu u Brna.

 

 

Červinka Jaroslav. Památník Říše římské v Újezdu u Brna, téma pro Kulturně vzdělávací centrum EU.

(13. 9. 2009)

 

Vývoj lidské společnosti od starověku po současnost je tvořen nespočetným množstvím společenských změn v průběhu celé existence lidstva je charakterizován společenskými formacemi zejména státními útvary vymezujícími způsob života na teritoriích jimi ovládanými. V celých dějinách je jen několik takových státních útvarů jejichž moc byla určujícím faktorem při formování politického dění, a jen výjimečně takovéto státní útvary mohly měřit trvání své existence na staletí a zcela výjimečně na jedno tisíciletí tak jak je v případě Svaté říše římské.

Svatá říše římská jejíž existence je datována přibližně od sedmého století našeho letopočtu a formálně skončila svoji existenci 6. srpna 1806 jako přímý důsledek vojenské porážky spojeneckých armád Rakouska a Ruska pod vedením císaře Svaté říše římské Františkem II. a ruským carem Alexandrem I. nad Újezdem u Brna, nedaleko západně od Slavkova, v prosinci roku 1805. (Za konec bitvy znamenající faktický konec moci Svaté říše římské je považován čas půl páté odpoledne, kdy Napoleon sledoval útěk posledních vojsk spojenců z vršku nad Újezdem u Brna z místa u kapličky svatého Antonína Paduánského.)

Touto porážkou definitivně byla zničena vojenská moc a politický vliv Svaté říše římské. Bylo od ní odděleno na 150 státních a samosprávných útvarů. V následujícím roce se dne 6. srpna 1806 František II. Císař Svaté říše římské vzdává svého titulu, a přijímá titul Císař rakouský František, toho jména I..

Na linii přibližně tvořené obcemi Újezd u Brna, Hostěrádky, Zbýšov, Křenovice a Holubice skončila v podvečer 2. prosince 1805 bitva tří císařů do té doby nebývalého rozsahu co do počtu nasazení vojska, skončilo velké spojenecké tažení ruských vojsk, probíhající od léta toho roku, porážkou rakouské a ruské armády. Byla zničena vojenská moc Svaté říše římské a tím fakticky padla mnoho staletí existující mocná Svatá říše římská a definitivně zanikla.

Pro Francii znamenala bitva 2. prosince 1805 vrchol rozmachu vojenského a mocenského rozmachu impéria, i vrchol vojenských schopností francouzského císaře Napoleona Bonaparte. Zejména tuto událost připomíná památník Mohyla míru na Prateckém kopci.

Druhým prosincovým dnem 1805, kolem půl jedenácté dopoledne odchodem ruského cara z bojiště nad Křenovicemi také skončilo tzv. Rakouské vojenské tažení ruské armády zahájené v létě1805. V tomto tažení Rusko vystupovalo jako spojenec Rakouska proti imperiální francouzské armádě. Vzhledem ke kapitulaci jádra rakouské armády u Ulmu, kde se vzdalo Napoleonovi na 50 000 nejlépe vycvičených a vyzbrojených rakouských vojáků se pro ruskou armádu stalo toto tažení tragickým a znamenalo ztráty více jak 40 000 padlých, z nichž jich na 20 000 padlo 2. prosince nedaleko Újezdu u Brna. Tažení skončilo zdrcující porážkou spojeneckých vojsk a uzavřením separátního míru Rakouska s Francií. Spojenecké tažení připomíná socha ruského vojevůdce Kutuzova na náměstí v Křenovicích i další pomníky v lokalitě bojiště.

Skončením bojů nejen skončila jedna do té doby největší bitva v dějinách a velké tažení ruské armády. Ale také skončila definitivně vojenská moc Svaté říše římské, která tímto fakticky padla. V důsledku změn v poměru sil na kontinentě po bitvě 2. prosince se říše rozpadla a dne 6. srpna následujícího roku se Císař římský František II. Vzdává formálně titulu a stává se jen Císařem rakouským Františkem I., kterýžto titul přijal o rok dříve.

Tématická konference.

 

V roce 2011 to bude 205 let kdy 2. srpna v důsledku porážky Rakouských a Ruských spojeneckých vojsk abdikoval František II. na titul císař Svaté říše římské. Tím formálně byla završena existence tisícileté Svaté říše římské.

V roce 2012 to bude 1050 let kdy 2. února 962 papež Jan XII. Ve vatikánské bazilice nejprve pomazal a poté korunoval Otu I. císařem Říše římské. Po několika desetiletích se znovu zrodila říše. Jíž to neměla být Říše východofranská, ale Říše římská, protože císař měl být v budoucnu korunován v Římě. Táto říše poté přetrvala po více jak osm století do roku 1806.

Dějiny Říše římské lze studovat o mnoho století dříve, než bylo její formální založení v roce 962.

Výše uvedené termíny dějinných událostí jsou vhodná historická data dávající příležitost k posouzení dějinného významu Říše římské a možnosti z ní čerpat poučení pro dnešní a budoucí Evropu.

Naskytuje se možnost uspořádat tematickou konferenci která by doporučila jakým způsobem k dané tématice přistupovat. Závěry tématické konferenci určí, jakým způsobem uchopit jednotlivá témata, aby byla zdrojem poučení, z něhož lze čerpat ve prospěch sjednocující se Evropy. Zejména pochopení vnitřních zdrojů Říše římské, které ji umožnily přetrvat tisíciletí stojí za studium k jejich aplikaci na současnou sjednocující se Evropu.

Různost názorů jednotlivých zemí a jejich představitelů na hloubku a způsob integrace Evropy přímo vyžaduje obsáhlé a trvalé diskuze na toto téma.

To je velké téma zvláště pro zastupitele města Újezd u Brna.

 II.

Památník tisícileté Říše římské (později nazývané svaté) a postupné vybudování Kulturně vzdělávacího centra EU.

            Současná civilizovaná společnost rozvinutého světa si uvědomuje, jaký význam pro budoucnost světa má poznání a pochopení historie rozvoje společnosti ve všech jeho souvislostech včetně jejich tragických dopadů na lidskou pospolitost v kontrastu se slávou jež na druhé straně přináší vítězům v jednotlivých okamžicích historie,

Společenská atmosféra je příznivá pro vytvoření  památníku jako instituce připomínající události a oběti doby, která změnila svět. Bylo vybudováno a stále se budují památníky připomínající významné události historie a zejména obětem válek, nebo diktátorských režimů.

Pro zachování přirozených relací mezi významem historické události a počtem obětí na jedné straně a cenou památníku na straně druhé je žádoucí, aby památník s centrem byl monumentální a k tomu byly shromážděny finanční prostředky umožňující výstavbu památníku-instituce odpovídajícího historickému významu Říše římské, jejíž konec předznamenal epochu novověku. Vzhledem k těmto faktům lze předpokládat, že by se uvažované finanční náklady vynaložené v průběhu let měly pohybovat v dlouhodobém horizontu v řádu stamilionů korun Kč.

Památník bude jednak symbolický a bude důstojně připomínat historickou událost, a zároveň nabídne množství informací a poučení pro dnešní a budoucí generace prostřednictvím muzeální expozice zaměřené na vývoj Evropy. Bude zaměřen zejména na:

  1. Popis události a význam lokality bojiště u Újezdu u Brna. Symbolický význam Újezdu u Brna je zřejmý.
  2. Souvislosti historické, společenské, politické, ekonomické a finanční.
  3. Význam Svaté říše římské z pohledu jejího vlivu pro integraci Evropy.
  4. Historická poučení pro posílení integračních procesů Evropy.

 

Mimo tyto cíle poskytne památník jako komplex vhodné a příjemné prostředí z hlediska poskytování turistických služeb, možnost občerstvovacích a restauračních služeb v příjemném prostředí jihomoravské krajiny. Důležitý význam v rámci komplexu památníku bude hrát vzdělávací centrum, zaměřené na vzdělávání členů státní administrativy, představitelů ozbrojených sil a zastupitelských sborů států EÚ.

Pro rozvoj turistiky mikroregionu může mít komplex památníku zásadní význam.

 

 

Rozsah komplexu památníku

 

Památník by měl odpovídat historickému významu dějinných událostí, ale limitujícím parametrem bude množství finančních prostředků shromážděných na jeho zřízení.

V závislosti na množství finančních prostředků se může rozsah památníku pohybovat v rozsahu od minimální verze několika desítek milionů až po komplex památníku zahrnující muzeální a turistické komponenty. V maximální verzi pak výstavbu Vzdělávacího centra EU

V případě dostatku finančních  prostředků mohou být do komplexu památníku zahrnuty další komponenty v lokalitách různých obcí. Jako příklad je možno uvést úprava Spáčilova statku v Křenovicích, kde se konala porada spojenců v předvečer bitvy. Místo pobytu a činnosti vojsk generála Bagrationa v okolí obce Holubice a místo setkání Františka II. Císaře Svaté říše římské s císařem Francie Napoleonem Bonaparte u Hodějic. Je zřejmě, že nebude možno pominout lokalitu Svatého Antonína Paduánského nad Újezdem u Brna, kde Napoleon formálně ukončil bitvu Tří císařů a údajně také padl první výstřel této bitvy.

 

Organizační zabezpečení.          

 

Zřízení památníku bude realizováno prostřednictvím neziskové organizace k tomuto účelu založené. Jejím úkolem bude formulace cílů, kterých má být dosaženo, určení způsobu jak je dosáhnout a jejich průběžná aktualizace.

Hlavní náplní OS budou zejména:

 

  1. Formulovaní hlavních cílů a jejích aktualizace. (Včetně různých variant řešení).
  2. Získávání finančních prostředků k zajištění finančních prostředku na projekt a jeho realizaci.
  3. Komunikace s odbornou laickou veřejností. (Vysvětlování významu a přínosu projektu, informace o činnosti.
  4. Styk s nadnárodními a státními orgány, odbornými institucemi, místními a mezinárodními organizacemi se vztahem k tématu. (Nadnárodní finanční instituce, EU, zastupitelské úřady dotčených zemí, vláda, parlament, samosprávné orgány kraje a podobně.
  5. Organizovat konference odborných a společenských kruhů na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.

 

Personální zabezpečení.

 Nezisková organizace: HISTORIE EVROPY-SV. ŘÍŠE ŘÍMSKÁ.

 

Ing. Jaroslav Červinka, Praha.

Marie Klegová, Újezd u Brna.

Vlastimila Svobodová, Újezd u Brna.

Michal Klega, Praha.

Filip Svoboda, Toronto-Canada.

 

V Újezdě u Brna dne 13. 9. 2009.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient