Každý z nás občas oplývá nekonečnou dávkou tolerance a jindy není schopen projevit ani malou toleranci k okolí. Být tolerantní se považuje za projev ctnosti.

Jde o způsob myšlení a jednání charakterizovaný snášenlivostí a schopností přijmout něco jiného. Když tolerujeme, dovolujeme jiné osobě právo zastávat svůj názor a vlastní úhel pohledu. Pokud může projevovat svou přirozenost a individualitu, spokojenost a radost, okolí to v konečném důsledku příznivě ocení. A okolí jsme i my.

Druhá strana tolerance

Tolerance nás zároveň něco stojí, máme-li k názoru někoho jiného určité výhrady. Pokud bychom výhrady neměli, nejde o toleranci, ale souhlas. Tolerance je akceptace chyby v pohledu na chybu neohrožující skutečnost, kterou společně prožíváme. Dokážeme tolerovat jen takovou odlišnost, jaká nám ještě umožňuje udržet prožívanou situaci na hranici snesitelnosti. Hranice tolerance si dáváme sami. Pokud jsme malicherní, naše tolerance je nízká a okolím těžko přijatelná. Umíme i opak.

Nepřitažlivost oběti

Je-li chyba větší než schopnost udržovat okolnosti pod kontrolou a my jsme přesto tolerantní, jde o postoj oběti. Děláme to, když se cítíme nemilovaní, nepřijímání a chceme to změnit. Někdy jsme se to naučili od svých vzorů. Člověk se stává přijatelným svou podobností i specifickou rozdílností v podobě přitažlivosti. Tolerance je přitažlivá, dokud tolerující neztrácí přirozenost. V zóně oběti přitažlivost klesá i s přijetím okolí. Zoufalé emocionální projevy jsou důkaz ztráty tolerance a projev slabosti.

Kvalita vztahu versus naše kvalita

Hodnota vztahu záleží na každém z nás. Vztah máme tak kvalitní, jak jsme my kvalitní v něm. Pokud tolerujeme, že partner zastává úlohu oběti ve vztahu, vztah nás nenaplňuje. Naplňovat nás může jen něco blízkého, přitažlivého a přirozeného. Je třeba vytvářet pro druhého podpůrné prostředí tak, aby se dobře cítil, mohl se rozvíjet a tvořil prostředí příjemné a podpůrné pro mě.

Hranicemi zdravé tolerance

Pochopením a ovládnutím situace zvýšíme moc nad okolnostmi. Stáváme se silnějšími a tolerantnějšími. Když to neumožníme tomu druhému ve vztahu, vztah je nevyvážený a nenaplňuje. Když nám záleží na něčem, co pro druhého není důležité, je třeba najít společného jmenovatele, odrážejícího hodnoty a potřeby obou. Pokud sám uklízím, nezbývá mi čas ani energie na sebe, na tož na toho druhého a často vznikne hádka. Jde o nastartování změny a součinnost.

Jak na to

Příkazy změnu znemožňují. Zoufalé emocionální projevy jsou důkaz ztráty tolerance a projev slabosti. Kde není tolerance, není láska, příjemná atmosféra, nepřitažlivost a nepřijatelnost. Základním prvkem zdravého vztahu je tvořit si navzájem příjemnou atmosféru k oboustranné možnosti projevu přirozenosti a vzájemné podpoře. Pokud jde o rodinu s dětmi, model se umocňuje.

Netolerance obalená do žárlivosti

Tolerance je schopnost akceptovat chybu, odchylku vnímání situace, nebo jednání jiných v dané situaci. Nelze ji vynutit, ale dá se vybudovat. Tolerováni chceme být, když si nevěříme. To pozorujeme při žárlivosti. Když někdo žárlí, jde o neschopnost akceptace druhého spolu s jeho projevem. Nejde o lásku, ale jeden ze sebeklamů. Pokud skutečně miluji, nesnažím se jen vlastnit a ovládat druhého. Jsem rád, pokud se partner v určitých pro něj potřebných situacích cítí dobře. Vytvářením nepříjemné interakce jdu proti všem. Nezvládám vlastní egoismus, frustraci a závislost.

Tolerance

Tolerovat se znamená mít se rád. Tolerovat jiné znamená projevit jim lásku. Nedostatečná tolerance, akceptace druhého, vytváří efekt opačný, než který chceme dosáhnout. Netolerance obalená do žárlivosti mi druhého nepřiblíží. Pokud partner nevěrný nebyl, po určitou dobu trvající nedůvěry, neakceptování a netoleranci projevené v žárlivosti pravděpodobně nevěrný bude. Pokud nevěrný byl a žárlivost se nemění, nemá důvod to měnit.

Prostředí

Vždy je přitažlivější milující prostředí tolerance a lásky. Při absenci lásky moc nad našimi projevy přebírá strach obalený do žárlivosti a slabé dávky tolerance. Je nutné postupně opustit svá očekávání a cizí vzory ve vztazích, abychom mohli budovat toleranci k vzájemným chybám a zdravý vztah. Tolerance je projev zvládání moci nad sebou a okolnostmi. Je to projev lásky k sobě a okolí. Tolerovat se znamená mít se rád. Tolerovat jiného, ​​znamená projevit mu lásku.

Nedostatečná tolerance

Pokud se cítíme nedostatečně tolerováni druhým, lze to změnit podporou a láskou, ne naléháním a vyžadováním. Role raněného zvířete, urážení a trucovitost při nedostatku tolerance druhého vytvoří podmínky pro boj a zmenší zónu jeho tolerance. Cesta k přirozené toleranci vede přes osobní vzor a příklad. Přitahuji to, co tvořím. Pokud tvořím příkazy, zákazy a omezení, dostanu intoleranci zpět. Tvořím-li vlídný a milující přístup, budu časem tolerantně a láskyplně odměněn. Abych byl vlídný, milující a náročný v toleranci, musím být takový vůči sobě, abych to dokázal projevit navenek.

Vložit komentář

Komentáře